" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมี นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเทศบาล ตัวแทนส่วนราชการและสถานศึกษา ประชาชน ร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
การประชุมในครั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9.0 resize

10.0 resize

10 resize

11.0 resize

11 resize

12 resize

13 resize

14.0 resize

14.2 resize

15 resize

16 resize

17.1 resize

17 resize

18 resize

19 resize

21 resize

22 resize

24.2 resize

24 resize

25 resize

26 resize

27 resize

28 resize

29 resize

30 resize

31 resize

32 resize

297A9505 resize

C0R 7663 resize

C0R 7864 resize