" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

14 resize

15 resize

16 resize

18 resize

19 resize

20 resize

21 resize

22 resize

23 resize

24 resize

25 resize

26.1 resize

26 resize

27 resize

28 resize

29 resize

30.1 resize

30 resize