" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

 

สำนักปลัดเทศบาล (01) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก   หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ กลาง เป็นผู้ควบคุมดูแลและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย 18 งาน ดังนี้

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้

 1. งานสารบรรณของหน่วยงาน
 2. งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ
 3. งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 4. งานสาธารณกุศลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ สำหรับงานป้องกันฯ
 6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของงานป้องกันฯ
 7. งานพัสดุและงานบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
 8. งานเสนอความเห็นขอจัดซื้ออะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
 9. งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 10. งานรายงานการใช้พลังงานประจำเดือนของหน่วยงาน
 11. งานรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (ประจำเดือน และประจำไตรมาส)
 12. งานเบิกจ่ายเงินเดือน และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของงานป้องกันฯ
 13. งานเบิกจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินสำรองจ่าย เงินงบกลาง เงินนอกงบประมาณ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของงานป้องกันฯ
 14. งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของงานป้องกันฯ
 15. งานการโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 16. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
 17. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 18. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 19. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
 20. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 21. 1งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 22. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 23. 3งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 24. งานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับส่วนราชการสถานประกอบการ หรือตามที่ได้รับการร้องขอ
 25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณกลางของเทศบาล งานจัดระบบงาน งานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย การจัดงาน งานรับรอง งานที่เกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธีวันสำคัญ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก เรียบเรียง รายงานการประชุม รายงานเรื่องอื่นๆ ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานบุคคลภายในและภายนอก ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานเกี่ยวข้องสภาเทศบาล งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง งานดำเนินการเลือกตั้ง และดำเนินการ   มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้าน ดังนี้ งานบริหารงบประมาณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 5 งาน ดังนี้

1. งานธุรการ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

1.1งานธุรการสารบรรณกลางของเทศบาล , การรับ-ส่งหนังสือราชการ , การติดต่อราชการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก , ร่างโต้ตอบและสำเนาหนังสือราชการ
1.2งานควบคุมการลงทะเบียนหนังสือส่ง , หนังสือรับรอง , คำสั่ง และประกาศของเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.3งานรับ-ส่งหนังสือราชการระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
1.4งานขอทำลายหนังสือราชการที่ครบการเก็บทุกปี
1.5งานจัดส่งพัสดุ ไปรษณีย์ และไปรษณียภัณฑ์
1.6งานควบคุมการจัดเวรชาย-หญิง ประจำสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.7งานรายงานการใช้พลังงานประจำเดือนของเทศหน่วยงาน
1.8งานจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
1.9งานต้อนรับ รับรอง คณะตรวจเยี่ยม คณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนงานประเพณีต่างๆ
1.10งานสาธารณกุศลของเทศบาลฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์
1.11งานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครอุบลราชธานี
1.12งานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.13งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
1.14งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.15งานจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
1.16งานควบคุมและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ วัสดุงานบ้านงานครัว ของหน่วยงาน ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
1.17งานควบคุมดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.18งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.19งานควบคุมสมุดลงเวลาและวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
1.20งานควบคุมดูแลยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางให้พร้อมปฏิบัติราชการได้ทันที
1.21งานกิจกรรม 5 ส
1.22งานปิดประกาศที่ดิน และงานปิดประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ
1.23งานจัดทำบันทึกแจ้งเวียน พร้อมแจ้งเวียนหนังสือราชการ
1.24งานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน้าที่และงานนโยบายของ ผู้บริหาร
1.25งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. งานเลขานุการและรัฐพิธี มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

2.1งานสารบรรณของงานเลขานุการและรัฐพิธี
2.2งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล
2.3งานกำหนดวันประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมพร้อมแจ้งการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม ในการประชุมข้อหารือราชการประจำเดือนทุกเดือน
2.4งานบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์
2.5งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้บริหาร
2.6งานขออนุญาตเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
2.7งานขอมีบัตรประจำตัวของผู้บริหาร
2.8งานประสานงาน เตรียมความพร้อม จัดเตรียมเครื่องสักการะ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมจิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ
2.9งานควบคุมดูแลเก็บรักษาเครื่องสักการะที่ใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม จิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.10งานจัดทำหนังสือ/บันทึกแจ้งเวียน โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ พร้อมแจ้งเวียน
2.11งานร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ
2.12งานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน้าที่และงานนโยบายของ ผู้บริหาร
2.13งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

3.1งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3.2งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป และสำนักปลัดเทศบาล
3.3งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป
3.4งานจัดทำการโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
3.5งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
3.6งานจัดทำฎีกาหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคเงินอุดหนุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ และเงินงบกลาง ในระบบ E-LAAS
3.7งานรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนและประจำไตรมาส
3.8งานควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.9งานจัดทำฎีกายืมเงินทดรองจ่าย พร้อมรายงานส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.10งานขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ สำหรับบุคลากรถ่ายโอน พร้อมจัดทำฎีกาในระบบ E-LAAS
3.11งานจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน
3.12งานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน้าที่และงานนโยบายของ ผู้บริหาร
3.13งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4. งานธุรการสภา มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

4.1งานสารบรรณของงานธุรการสภาและงานเลขานุการสภา
4.2งานจัดทำควบคุมภายในของงานธุรการสภาและงานเลขานุการสภา
4.3งานช่วยเลขานุการสภาเทศบาลในการแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตามคำสั่งประธานสภาเทศบาล
4.4งานช่วยเหลือประธานสภาจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
4.5งานแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
4.6งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้ง
4.7งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/หนังสือส่งและการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร
4.8งานกิจกรรม 5 ส
4.9งานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน้าที่และงานนโยบายของผู้บริหาร
4.10งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5 งานเลขานุการสภา มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

5.1งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา , บันทึกเทปการประชุมสภา และจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี
5.2งานจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และหนังสือราชการต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3งานจัดเตรียมห้องประชุมสภาเทศบาล วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียงการประชุม และอุปกรณ์อื่นๆ ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
5.4งานควบคุมดูแลห้องประชุมสภาเทศบาล วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียงการประชุม และอุปกรณ์อื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
5.5งานช่วยเหลือเลขานุการสภาเทศบาลในการนับคะแนนเสียงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาล
5.6งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
5.7งานจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
5.8งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
5.9งานจัดเก็บเอกสารและทำลายหนังสือราชการตามระเบียบ
5.10งานเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารเทปประชุมสภาหรือเอกสารของสภาเทศบาล
5.11งานกิจกรรม 5 ส
5.12งานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน้าที่และงานนโยบายของผู้บริหาร
5.13งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

1. งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.1ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณต่างๆ ของงานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
1.2จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายต่างๆ ประจำฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
1.3จัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานในฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานในฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรฯ
1.4จัดทำสถิติประจำเดือนรายงานจังหวัดและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
1.5จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยใช้ระบบ ๕ ส. มาปฏิบัติ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและง่ายต่อการค้นหา
1.6จัดทำฎีกาการเบิก – จ่ายเงินเดือน
1.7จัดทำบัญชีควบคุมการเบิก - จ่าย ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
1.8ควบคุม ตรวจสอบ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะในหน่วยงาน
1.9รับ – ส่งหนังสือราชการในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
1.10ควบคุม เบิก - จ่าย และเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน
1.11งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1การแจ้งเกิด
2.2การแจ้งตาย
2.3การแจ้งย้ายที่อยู่
2.4การขอเลขที่บ้าน
2.5การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
2.6การคัด – รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร
2.7งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1กรณีมีบัตรครั้งแรก
3.2กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
3.3กรณีได้คืนกลับสัญชาติไทย
3.4กรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
3.5กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น
3.6กรณีบัตรหมดอายุ/บัตรหาย/บัตรถูกชำลาย
3.7กรณีขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เปลี่ยนที่อยู่
3.8งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4 งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1การสอบสวนการแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
4.2การสอบสวนการแจ้งตายเกินกำหนดเวลา
4.3การสอบสวนการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.13 ท.ร.14
4.4การสอบสวนการแก้ไขข้อมูลในเอกสารทางการทะเบียนราษฎร
4.5การสอบสวนกรณีจำหน่ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลาง
4.6การสอบสวนกรณีย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง
4.7การสอบสวนกรณีใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย
4.8การสอบสวนกรณีขอคืนสถานภาพบุคคล
4.9การสอบสวนกรณีการขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1)
4.10งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายรักษาความสงบ มีภารกิจและปริมาณงานเกี่ยวกับ การควบคุมดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้ง   กิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะแนวทาง วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดต่อประสานงาน หรือร่วมปฏิบัติงาน และการให้ความสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมทั้งปฏิบัติงานมวลชนต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และบังคับการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี การป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน การวางแผนการปฏิบัติงาน การชี้แจงประชาสัมพันธ์ การประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 งาน ดังนี้

1. งานคดีและธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1ทำหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน จัดเก็บเอกสารฎีการายการต่างๆ
1.2การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
1.3การดูแลทรัพย์สิน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
1.4จัดทำสถิติ/ประเมินผลงานในหน้าที่รายงานประจำเดือนของแต่ละงาน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5เก็บรักษากล้องดิจิตอล กล้องบันทึกภาพ วีดีโอ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
1.6จัดเอกสารควบคุมระเบียบฯ ระบบ 5 ส. มาปฏิบัติในหน่วยงาน
1.7ควบคุมวันลาป่วย/ลาพักผ่อน
1.8รับคำร้องขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาภายในเขตฯ/ขออนุญาตใช้เสียงโฆษณา
1.9รับผิดชอบการเบิกใบอนุญาตต่างๆ และนำส่งใบอนุญาต ของฝ่ายรักษาความสงบจากสำนักคลัง พร้อมรับส่งเงินค่าธรรมเนียมทุกวันในเวลาราชการ
1.10รับผิดชอบงานธุรการ ลงรับ – ส่งรับคำร้องทุกข์ร้องเรียนหนังสือของหน่วยงานราชการ ทั้งภายใน – ภายนอก
1.11รับผิดชอบดูแลห้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, เอกสารการขออนุญาตดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากหน่วยงานอื่น หรือ ประชาชนมาติดต่อขออนุญาตดูเหตุการณ์ที่ผ่านมา
1.12รับผิดชอบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขมม.933 อบ.
1.13การสารบรรณและธุรการทั่วไป
1.14การรับ – ส่งเงิน
1.15ควบคุมตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลงาน และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
1.16รับผิดชอบงานธุรการ ลงรับ– ส่งรับคำร้องทุกข์ร้องเรียนหนังสือของหน่วยงานราชการ ทั้งภายใน – ภายนอก
1.17รับผิดชอบการเบิกใบอนุญาตต่างๆ และนำส่งใบอนุญาต ของฝ่ายรักษาความสงบจากสำนักคลัง พร้อมรับส่งเงินค่าธรรมเนียมทุกวันในเวลาราชการ
1.18การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
1.19การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำหน้าฎีกา ในระบบ E-LAAS
1.20การดูแลทรัพย์สิน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
1.21การรับ – ส่งเงิน
1.22การรวบรวมสถิติรายงาน
1.23การบริหารงานบุคคล
1.24นำเสนอข้อปัญหาต่างๆ ต่อหัวหน้างานเพื่อรับทราบข้อมูลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
1.25การสอบสวนและการดำเนินคดี
1.26การเปรียบเทียบปรับเป็นตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น
1.27การรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ภายในสำนักปลัดเทศบาล
1.28การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง การดำเนินมาตรการทางปกครอง  การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี และเตรียมการระงับข้อพิพาท ภายในสำนักปลัดเทศบาล
1.29การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบ หรือสืบสวน การสอบสวนและการแสวงหาข้อเท็จจริง ภายในสำนักปลัดเทศบาล
1.30การดำเนินการทางวินัย ภายในสำนักปลัดเทศบาล
1.31การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์ หรือคำโต้แย้ง ภายในสำนักปลัดเทศบาล
1.32เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน/เจ้าหน้าที่ งานคดี
1.33งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานตรวจและบังคับการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่แผงลอย การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
2.2การควบคุมการปิดป้ายโฆษณาและการใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.3การควบคุมการขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกำแพง ถนน ต้นไม้
2.4การควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ
2.5การควบคุมการปล่อย นำสัตว์จูงไปตาม
2.6การรับแจ้งความ รับคำร้องเรียน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ หรือทางสาธารณะและสถานสาธารณะ
2.7การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
2.8การประชาสัมพันธ์ สอดส่อง กวดขัน ตักเตือนและจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
2.9การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคาร โดยทั่วไป เช่น การปิดประกาศ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2.10การตรวจยึดสิ่งของ การเก็บรักษาของกลาง และส่งคืนของกลางแก่ผู้กระทำผิดที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.11การทำรายงานประจำวัน รายงานผลการตรวจยึด
2.12การตรวจสอบ เพื่อจัดระเบียบสังคม และสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.13การให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.14การรับแจ้งความ รับคำร้องเรียน
2.15การสอบสวนและการดำเนินคดี
2.16การเปรียบเทียบปรับเป็นตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น
2.17การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคาร โดยทั่วไป
2.18การเก็บรักษาของกลาง การจำหน่ายของกลาง
2.19การสารบรรณและธุรการ
2.20ควบคุมตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลงาน และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
2.21รับผิดชอบงานร้องทุกข์ งานคดีและรับแจ้งความตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สอบสวน ดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับ การเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2.22การตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ได้แก่ การตรวจตราและจับกุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ก่อมลภาวะ รถบรรทุกที่มิได้จัดสิ่งป้องกันวัสดุที่บรรทุกตกหล่นหรือรั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายบนถนน
2.23การควบคุม ตรวจสอบและจัดระเบียบการจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ
2.24การตรวจ ควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
2.25การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆทั้งขณะเกิดเหตุละหลังเกิดเหตุ
2.26การตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง
2.27การอำนวยความสะดวกด้านจราจร
2.28การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
2.29การดูแลทรัพย์สิน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
2.30ควบคุมดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV,เอกสารการขออนุญาต ดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากหน่วยงานอื่น หรือ ประชาชนมาขออนุญาตดูเหตุการณ์ที่ผ่านมา
2.31การตรวจสอบ ดูแลรักษา การซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
2.32เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2.33เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
2.34เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535
2.35เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
2.36การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทั่ว ๆ ไป
2.37งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกิจการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1ตรวจสอบ ควบคุม การจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ
3.2การตรวจสอบ ควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
3.3การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
3.4การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ     
3.5การตรวจสอบ ตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง
3.6การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3.7ออกตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร่วมกับส่วนราชการอื่นและหน่วยงานอื่นภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
3.8ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.9การจัดเวรประจำเดือน ประจำตลาดสดเทศบาล/โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล
3.10ควบคุมดูแลห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, เอกสารการขออนุญาตดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากหน่วยงานอื่น หรือ ประชาชนมาขออนุญาตดูเหตุการณ์ที่ผ่านมา
3.11ตรวจสอบ ดูแลรักษา การซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
3.12ตรวจสอบ ควบคุม การจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ
3.13การตรวจสอบ ควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
3.14การอำนวยการจราจรเหตุป้องกันอัคคีภัย และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
3.15การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ     
3.16การอำนวยความสะดวกด้านจราจร
3.17การตรวจสอบ ดูแลรักษา การซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
3.18การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3.19เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
3.20เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
3.21งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 5. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเขตเทศบาลและในจังหวัดอุบลราชธานี งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

1 งานสารบรรณของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
2 งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
3 งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล
4 งานจัดทำโครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
5 งานจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
6 งานจัดทำโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7 งานจัดทำโครงการอบรมมัคคุเทศก์จิตอาสา สืบสานตำนานเมืองอุบล
8 งานให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
9 งานจัดทำควบคุมภายในของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
10 งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
11 งานจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปีและแผน 5 ปี ของฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
12 งานกิจกรรม 5 ส
13 งานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน้าที่และงานนโยบายของผู้บริหาร
14 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

6.ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการงานดำเนินคดีฟ้องร้อง งานสอบสวนและวินัย งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องเรียน โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย    การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการ งานดำเนินคดีฟ้องร้อง งานสอบสวนและวินัย งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องเรียน และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณของฝ่าย งานจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายของฝ่าย งานขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของฝ่าย งานรายงานทรัพย์สินในฝ่าย จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ งานการประชุมของฝ่าย งานการติดต่อประสานงานต่างๆ ของ
1.2งานตรวจ ปรับยกร่าง และตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
1.3งานพัฒนาและวินัยกฎหมาย
1.4งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
1.5งานร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
1.6งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่นๆ
1.7งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
1.8งานบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง
1.9งานดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
1.10งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
1.11งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2 งานวินัยพนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1งานดำเนินการทางวินัย
2.2งานทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบ หรือสืบสวน และการสอบสวน
2.3งานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
2.4านดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกจากราชการ
2.5งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png9.png2.png8.png9.png
วันนี้539
เมื่อวานนี้1395
อาทิตย์นี้1934
เดือนนี้3078
รวม649289

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

4
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ