" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเผ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแทพย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง เป็นผู้ควบคุมดูแล และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  3 ฝ่าย 14 งาน 7 ศูนย์ ดังนี้

งานแผนงานสาธารณสุข อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข
 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสาธารณสุข
 3. งานบันทึกและเก็บข้อมูลต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี แผนประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 5. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขาของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 6. งานวิจัยและประเมินผล
 7. งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
 9. งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
 10. งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบ
 11. งานวางแผนด้านสาธารณสุขและประชาสัมพันธ์
 12. งานจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 13. งานบันทึกภาพกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 14. งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 15. ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการจัดอบรมตามโครงการต่างๆ
 16. ประสานงานและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ   งานธุรการ และงานการเงินและบัญชี

4.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานสารบรรณ
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  3. การประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
  4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
  6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
  7. งานแจ้งเวียนเอกสาร
  8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  9. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
  10. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
  11. งานสวัสดิการต่างๆ
  12. งานจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ
  13. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – พนักงานจ้าง
  14. งานจัดและตรวจสอบการปฏิบัติเวรยามของสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  15. งานควบคุมดูแลและรายงานการใช้ยานพาหนะ
  16. งานเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ-บำนาญ ของพนักงานเทศบาล - พนักงานจ้าง
  17. งานเกี่ยวกับควบคุมดูแล การใช้น้ำประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์ รายงานกองวิชาการและแผนงานทุกเดือน
  18. งานกิจกรรม 5 ส
  19. งานพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  20. งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  21. งานจัดทำและควบคุมทะเบียนและทรัพย์สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  22. งานบริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  23. งานรับผิดชอบห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  24. งานบริการศูนย์ยานยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ทุกงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  2. งานควบคุม/ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
  3. งานจัดทำบัญชีรายละเอียด รายรับ และหักเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  4. งานควบคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการโอนเงินงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอแก่การเบิกจ่าย ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
  5. งานเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ตามระเบียบเงินทุนหมุนค่ารักษาพยาบาล ฯ พ.ศ. 2530 ที่ได้รับแต่ละวัน โดยนำฝากธนาคารทุกวัน
  6. งานจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท   สมุดเงินฝากธนาคาร   สมุดอนุมัติถอนเงิน และรายงานผลให้ปลัดเทศบาลทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
  7. รับผิดชอบงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
  8. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินให้ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทราบทุกไตรมาส
  9. รับผิดชอบการจัดทำร่างงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดเก็บขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานคุ้มครองผู้บริโภค

4.2.1 งานจัดเก็บขยะมูลฝอย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. การบริหารบุคลากรด้านการรักษาความสะอาดชุดยานสะอาด
  2. การดูแลรักษาความสะอาดโดยดำเนินการจัดเก็บรวบรวม/ขนส่งมูลฝอยทุกประเภท
  3. การรายงาน การจัดเก็บ/การขนส่ง/จัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย
  4. การจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรกลในด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการมูลฝอย
  5. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุรวมทั้งอุปกรณ์ของชุดยานสะอาด
  6. การพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
  7. การพัฒนางานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
  8. การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอย
  9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2.2 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. การบริหารบุคลากรด้านการรักษาความสะอาดชุดปัดกวาด
  2. การเก็บกวาดทำความสะอาดถนน/ทางเท้า/ทางน้ำ/ที่สาธารณะ และตลาดสดเทศบาล
  3. การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและรณรงค์ทำความสะอาด
  4. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุรวมทั้งอุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด
  5. การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาความสะอาด
  6. การพัฒนางานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
  7. การบริการเก็บขนกิ่งไม้ในที่หรือทางสาธารณะ
  8. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุ รวมทั้งอุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด
  9. การพัฒนางานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
  10. การให้บริการรถสุขาและสุขาเคลื่อนที่
  11. การบำรุงรักษารถสุขาและสุขาเคลื่อนที่
  12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2.3 งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานด้านวิชาการ การศึกษา / การรวบรวมข้อมูล / การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านขยะมูลฝอย
  2. การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร
  3. การพัฒนาและแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เกิดศักยภาพลดปริมาณมูลฝอย
  5. การดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
  6. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณมูลฝอย
  7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2.4 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. การอนุรักษ์ / การพัฒนาชุมชนและปรับปรุงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ตรวจสอบ / เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม
  4. สนับสนุนทางด้านวิชาการ / การรวบรวมข้อมูล / การวิเคราะห์สถานปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  6. การวางแผน / จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  7. การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
  8. วางแผน ควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ
  9. จัดทำแผน / โครงการงบประมาณงานเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ
  10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่สนับสนุนและเกี่ยวข้อง
  11. ออกตรวจวัด / คำนวณ เปรียบเทียบ บันทึกและรายงานผล ค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้ง อากาศ เสียง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
  12. ควบคุมการดำเนินกิจการสุสานและฌาปนสถาน
  13. รับผิดชอบ ควบคุมตรวจสอบ ทะเบียน ผู้ประกอบกิจการค้าภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
  14. รับผิดชอบเบิกใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
  15. รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นผู้ลงลายมือในใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการการค้าภายในเขตเทศบาล และนำเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ส่งสำนักการคลังทุกวัน
  16. รายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าภายในเขตเทศบาล และนำส่งสำนักการคลังเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  17. ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ ดูแลรักษาใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าต่าง ๆ ของกองก่อนนำส่งสำนักการคลังทุกวัน
  18. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กำหนดมาตรฐานการควบคุม วางแผน และการดำเนินการตามกฎหมาย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่น ๆ
  19. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  20. การอบรมร้านและแผงจำหน่ายอาหาร และมอบป้ายร้าน / แผงอาหาร มาตรฐาน
  21. ออกนิเทศ/ประเมินและตรวจสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
  22. การวางแผน / ควบคุมการดำเนินงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
  23. ติดตามตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
  24. การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , เหตุรำคาญ
  25. การหาแนวทางป้องกันและร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
  26. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2.5 งานคุ้มครองผู้บริโภค   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. การควบคุมดูแลตลาดสดทุกแห่ง
  2. การดูแลคุ้มครองผู้บริโภค โดยดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเภท
  3. การเก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสารปนเปื้อน
  4. ออกนิเทศ / ประเมินและตรวจแนะนำผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล
  5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค
  6. งานติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  7. ร่วมออกตรวจเปิดกิจการคลินิก ร้านขายยา
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ งานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชกรรม

4.3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 18 ชุมชน
  2. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
  3. รับผิดชอบการควบคุมกำกับและจัดเวรปฏิบัติงานของหน่วยบริการ 1669”กู้ชีพมหานคร” อุบลราชธานี
  4. ออกเยี่ยมให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ , มารดาและทารกหลังคลอด
  5. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  6. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
  7. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
  8. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
  9. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
  10. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
  11. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  12. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  13. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
  14. การจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนศูนย์บริการฯ ทุกแห่ง
  15. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
  16. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
  17. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 6 ชมรม
  18. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
  19. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
  20. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.2 งานป้องกันควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผน รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในการควบคุมป้องกันโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ดังนี้

โรคติดเชื้อทั่วไป

- โรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
- โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
- โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
- โรคติดต่อที่นำโดยแมลง
- โรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน
- โรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
- โรคที่เกิดในระบบหัวใจและหลอดเลือด
- โรคที่เกิดในระบบต่อมไร้ท่อ
- โรคที่เกิดในระบบสืบพันธุ์,โรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์
- โรคที่เกิดจากประกอบอาชีพ
- โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
- การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อุบัติภัย
- โรคที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ฯลฯ
- การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อุบัติภัย

             (3) การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
             (4) การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน/สถานศึกษา
             (5) การชันสูตรและสอบสวนโรคติดต่อ
             (6) การฟื้นฟูสภาพร่างกาย/จิตใจของผู้ติดสารเสพติด
             (7) การฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้ว
             (8) การให้ความรู้เรื่องสารเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ
             (9) โครงการ To be number one
             (10) งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
            (11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.3 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
2. การคุมกำเนิดสุนัข , แมวจรจัด และที่สำนักงาน
3. การตรวจสุขภาพสัตว์ รวมทั้งป้องกันรักษาโรคสัตว์
4. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาสู่คน
5. การแก้ไขเหตุรำคาญที่เกิดจากสัตว์
6. การชันสูตรโรคสัตว์
7. การรณรงค์ด้านสุขศึกษาให้ความรู้กับนักเรียน และประชาชนเกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คน
8. ติดตามเฝ้าระวัง และรวบรวมรายงานโรคไข้หวัดนก ตามรายงานของหน่วยงานต่างๆ
9. ตรวจเฝ้าระวังเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดทุกแห่งภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ
10. ตรวจสุขภาพไก่ทั่วไปในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์ปีก
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.4 งานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. วางแผน ควบคุมกำกับการ และประเมินผลงานด้านทันตสาธารณสุข
2. บริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในงานทันตสาธารณสุข
3. งานวิชาการและระเบียบรายงาน
4. บริการทันตกรรมในคลินิก (ในศูนย์บริการสาธารณสุข)

       - งานทันตกรรมหัตถการ
       - งานรักษาคลองรากฟัน
       - งานทันตกรรมประดิษฐ์
       - งานทันตกรรมช่องปาก
       - งานทันตกรรมสำหรับเด็ก
       - งานรักษาโรคเหงือกและปริทันต์
       - งานด้านทันตกรรมบดเคี้ยว
       - งานเวชศาสตร์ช่องปาก

5. บริการทันตกรรมในโรงเรียน
6. บริการทันตกรรมในชุมชน และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.5 งานเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. วางแผน ควบคุมกำกับการ และประเมินผลงานด้านเภสัชกรรม
2. บริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ์ ยา เพื่อใช้ในศูนย์บริการฯ ทุกแห่ง
3. บริการจ่ายยา ให้คำแนะนำการใช้ยา ตามที่แพทย์สั่ง และติดตามนิเทศการจ่ายยาของศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
4. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.6  ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
4. บริการตรวจสุขภาพ ออกใบรับรองแพทย์ตามความเห็นของแพทย์
5. รับผิดชอบเวรปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
6. บริการส่งต่อผู้ป่วย
7. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
8. งานเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์รวมทุกศูนย์บริการฯ
9. บริหารจัดการด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่จัดซื้อจากเงินทุนหมุนเวียน
10. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
11. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
12. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 14 ชุมชน
13. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
14. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
15. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
16. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
17. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
18. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
19. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
21. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
23. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
24. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
25. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 6 ชมรม
26. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
27. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
28. รับผิดชอบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาลหรือพื้นที่รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
29. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินในการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
30. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
4. บริการตรวจสุขภาพ ออกใบรับรองแพทย์
5. บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
6. บริการส่งต่อผู้ป่วย
7. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
8. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
9. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
10. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 16 ชุมชน
11. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
12. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
13. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
14. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
15. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
16. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
17. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
18. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
19. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
21. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
22. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
23. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 5 ชมรม
24. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
25. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
26. งานนวดแผนไทย
27. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
4. บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
5. บริการส่งต่อผู้ป่วย
6. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
7. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
8. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
9. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 14 ชุมชน
10. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
11. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
12. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
13. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
14. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
15. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
16. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
17. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
18. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
21. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 4 ชมรม
23. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
24. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
4. บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
5. บริการส่งต่อผู้ป่วย
6. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
7. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
8. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
9. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 12 ชุมชน
10. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
11. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
12. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
13. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
14. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
15. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
16. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
17. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
18. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
21. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 5 ชมรม
23. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
24. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (สภาตำบลปทุม) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
4. บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
5. บริการส่งต่อผู้ป่วย
6. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
7. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
8. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
9. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 15 ชุมชน
10. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
11. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
12. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
13. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
14. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
15. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
16. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
17. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
18. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
21. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 6 ชมรม
23. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
24. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของ แพทย์
4. บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
5. บริการส่งต่อผู้ป่วย
6. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุข เคลื่อนที่
7. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
8. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
9. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 9 ชุมชน
10. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
11. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
12. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
13. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
14. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
15. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
16. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
17. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
18. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
21. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 1 ชมรม
23. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
24. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. บริการในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกสุขภาพเด็กดี ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
3. วางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
4. บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข์
5. บริการส่งต่อผู้ป่วย
6. งานบริการในชุมชน เช่น เยี่ยมบ้านให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
7. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
8. งานวิชาการและระเบียนรายงาน
9. งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 8 ชุมชน
10. วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
11. วางแผนและดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ
12. ให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
13. ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปี ทุกคน
14. ให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให้อาหารเสริมตามวัย
15. สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก่ผู้ปกครองเด็ก
16. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ
17. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
18. ประสานงานการขอรับสวัสดิการต่างๆของ อสม. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. สำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ
20. วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย
21. ให้บริการเชิงรุกผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู้ดูแล
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจำนวน 2 ชมรม
23. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชมรมสร้างสุขภาพ
24. กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน
25. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png9.png3.png0.png2.png
วันนี้552
เมื่อวานนี้1395
อาทิตย์นี้1947
เดือนนี้3091
รวม649302

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

6
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ