" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

สำนักช่าง (05) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร   ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ      งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ระดับสูง เป็นผู้ควบคุมดูแลและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน 8 ฝ่าย 26 งาน ดังนี้                                                                                                      

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

1.1 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานควบคุม ตรวจสอบ บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่าง
2. งานสารบรรณของสำนักช่าง
3. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
4. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล ประชุมปรึกษาหารือประจำเดือน ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการตามที่ได้รับประสานงานจากสำนักปลัดเทศบาล
5. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6. งานรับคำร้องเรียนจากประชาชน ในช่องทางระบบแอฟพลิเคชั่นฟองดู(Fondue) พร้อมการแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทราบในระบบ
7. งานจัดทำประกาศ และคำสั่ง
8. งานร่างโต้-ตอบ หนังสือราชการ
9. งานทำลายเอกสารหรือหนังสือราชการ
10. งานการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช่าง
11. งานวางแผนการบริหารความเสี่ยง
12. งานรวบรวมผลงานเพื่อเสนอขอรางวัลคุณภาพต่าง ๆ
13. งานโครงการอุบลเมืองสะอาด
14. งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
15. เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช่าง
16. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
17. งานด้านบริหารงานบุคคลของสำนักช่าง
18. งานตรวจสอบควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
19. งานควบคุมตรวจสอบรับรองวันลา มา ขาด ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
20. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจ
21. งานประเมินพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างผู้ประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นบุคลากรดีเด่น
22. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
23. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา แลผู้ทำคุณประโยชน์
24. งานขอรับบำเหน็จ บำนาญ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
25. งานประกันสังคมของพนักงานจ้าง
26. งานจัดซื้อ จัดจ้าง ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27. งานควบคุมดูแลการจัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์
28. งานควบคุมดูแลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
29. งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
30. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
2. งานติดตามผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไปของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ของระบบสารสนเทศ
3. งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องทั่วไปของประชาชนประจำเดือนของสำนักช่าง
4. งานอำนวยความสะดวก บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและโครงการและงานการเงินและบัญชี

2.1 งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานประสานโครงการก่อสร้างกับส่วนควบคุมการก่อสร้าง
2. การจัดทำแผนพัฒนาในส่วนสำนักช่าง
3. การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักช่าง
4. งานประสานโครงการเงินอุดหนุนต่างๆ
5. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
6. งานติดตามประสานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินนอกงบประมาณ
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. งานออกใบเสร็จ จัดเก็บรายได้ของสำนักช่าง
3. งานหนังสือรับรองเงินเดือน
4. งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน
5. งานควบคุมภายใน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
6. งานออกใบเสร็จรับค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
7. งานส่งเงินรายได้ประจำวัน
8. งานรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
9. งานควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
10. ปิดบัญชีรายจ่ายประจำเดือน พร้อมรายงานยอดจ่ายจริง
11. งานตรวจสอบวัสดุ – ครุภัณฑ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
12. งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
13. งานรายงานการใช้พลังงานประจำเดือน
14. เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช่าง
15. งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง และงานระบบสารสนเทศ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง และฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

3.1 งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
2. งานรับคำร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน
3. งานขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้างโครงการก่อสร้าง
4. งานจัดทำเอกสารและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้าง
5. งานรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง
4 งานจัดทำทะเบียนพัสดุ–ครุภัณฑ์ประจำปี ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
5. งานควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
6. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ของสำนักช่าง โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 และเป็นคณะทำงานและเลขานุการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักช่าง
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักช่าง
2. งานทางระบบงานคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการช่าง
3. งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักช่าง
3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
4. งานส่งเสริม แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5. งานศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานรับคำขออนุญาตก่อสร้าง

3.3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณของฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
2. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ ของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
3. งานจัดประชุมเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุมของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
4. งานรับคำร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
5. งานจัดซื้อ – จัดจ้างของฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
6. จัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ ประจำปี ของฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
7. เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช่าง
8. งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
9. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 และคณะทำงานในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช่าง
10. งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
11. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.3.2 งานรับคำขออนุญาตก่อสร้าง หน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรับคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารฯ พร้อมตรวจสอบ
2. เอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
3. งานรับคำขอตรวจสอบอาคาร
4. งานตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร และอื่นๆ
5. งานเก็บรักษาและลงทะเบียนแบบแปลน  
6. งานรับคำร้องขอเลขบ้าน
7. งานรับคำร้องต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
8. งานรับคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
9. งานรับคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมโยธา และงานสถาปัตยกรรม

3.4.1 งานวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน
2. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
4. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
5. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
6. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
7. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
8. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
9. งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
10.งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
11. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
12. งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
13. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
14. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
15. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
16. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
17. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
18. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
3. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
4. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
5. งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

3.5 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร และงานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง

3.5.1 งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
3. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
4. งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2558 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
6. งานจัดทำร่างเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
7. งานถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
8. งานถ่ายโอนภารกิจดูแลปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
9. งานถ่ายโอนภารกิจจากกรมเจ้าท่า ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
10. งานถ่ายโอนภารกิจควบคุมการเจาะน้ำบาดาลตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
11. งานถ่ายโอนภารกิจการขออนุญาตติดตั้งด้านพลังงานแสงอาทิตย์ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
12. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
13. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
14. งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
16. งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
17. งานควบคุมแนวเขตถนนและทางสาธารณะ
18. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.5.2 งานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดทำผังเมืองรวม
2. งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
3. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
4. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
5. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
6. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์
8. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
9. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง
10. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนการโยธ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการส่วนการโยธา งานติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้อง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ประกอบด้วยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานช่างศิลป์ งานศูนย์เครื่องจักรกล 1 งานศูนย์เครื่องจักรกล 2 งานวิเคราะห์และวางแผนจราจร งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ และงานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

4.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการ ส่วนการโยธา
2. รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนการโยธา
3. จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ของส่วนการโยธา
4. เป็นคณะกรรมการในการทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักการช่าง จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6
5. งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
6. งานจัดซื้อ – จัดจ้างของส่วนการโยธา
7. งานจัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ ประจำปีของส่วนการโยธา
8. งานควบคุมวันลาของพนักงานจ้าง
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้อง หน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของส่วนการโยธา
2. งานติดตามคำร้องทั่วไปของประชาชน
3. งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องทั่วไปประจำเดือนของส่วนการโยธา
4. งานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่  ของงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และบำรุงรักษาและซ่อมแซม

4.3.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
2. งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งการตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
4. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย–น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
5. งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
6. งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน
7. งานตรวจสอบระบบระบายน้ำตามถนน ซอย ในเขตเทศบาล
8. งานตรวจสอบน้ำท่วมขังตามถนน ซอย ในเขตเทศบาล
9. งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ
10. งานลอกท่อระบายน้ำตามถนน ซอย
11. งานแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาล
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.2 งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
2. งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
3. งานอบรมให้ความรู้ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย
4. งานสร้างสรรค์ ขยะรีไซเคิล
5. งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง
6. งานควบคุมอาคารและสถานที่
7. งานควบคุมพัสดุ อุปกรณ์ ที่รับผิดชอบ
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3.3 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย
2. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสียท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง
3. งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.4 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานช่างศิลป์ งานศูนย์เครื่องจักรกล 1 งานศูนย์เครื่องจักรกล 2 งานวิเคราะห์และวางแผนจราจร และงานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจรงานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

4.4.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า และติดตั้งอื่น ๆ
2. งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
3. งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า
4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5. งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
6. งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7. งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา
8. งานประมาณราคางานซ่อมบำรุงรักษา
9. งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
10. งานจัดทำฝาบ่อพักระบายน้ำที่ชำรุดตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
11. งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. งานจัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ถนน ทางเท้าและสะพาน ประจำปี
14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.4.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบโคมไฟฟ้าตามถนนซอยเพื่อปรับปรุงแก้ไข
2. งานจัดทำแผนซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับตามถนน ซอยต่าง ๆ
3. งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านไฟฟ้าส่องสว่าง
4. งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
5. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
6. งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
7. งานตกแต่งสถานที่งานประเพณีต่างๆ
8. งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
9. งานประมาณราคาเกี่ยวกับไฟฟ้า
10. งานให้บริการเต็นท์
11. งานออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
12. งานกำหนดรายละเอียด และประมาณราคาการก่อสร้าง การซ่อมและติดตั้งเกี่ยวกับไฟฟ้า
13. งานแก้ไขปรับปรุงตรวจซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
14. การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
15. การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ประกอบ การตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟ้า
16. การอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
17. การอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
18. การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
19. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.4.3 งานช่างศิลป์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี งานเขียนป้ายงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี
2. งานจัดตกแต่งสถานที่งานรัฐพิธี ในวันสำคัญต่างๆ
3. งานดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. งานจัดตกแต่งสถานที่งานประเพณีต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี
5. งานควบคุมพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างศิลป์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรในสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
8. ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
9. งานช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผนที่และนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.4.4 งานศูนย์เครื่องจักรกล 1 มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักการช่าง (ยานพาหนะ ส่วนกลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ
3. งานโครงการตกแต่งสถานที่ในงานประเพณีต่างๆ
4. งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ ในส่วนที่รับผิดชอบ
5. งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4.5 งานศูนย์เครื่องจักรกล 2 มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล (ยานพาหนะส่วนกลาง) ของสำนักช่าง สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง กองวิชาการและแผนงาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
2. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลของ(ยานพาหนะส่วนกลาง) ของสำนักช่าง สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
3. งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
4. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4.6 งานวิเคราะห์และวางแผนการจราจร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
2. งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจร และขนส่วนในเขตพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย
3. งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบรวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบจราจรและขนส่งในเขตพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ติดขัดในเขตพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์แนวโน้มของการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ในอนาคต
6. การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
7. มีหน้าที่เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช่าง จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.4.7 งานสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
3. การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
4. การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ถนน
5. การซ่อมบำรุงรักษา จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทาง และอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพ
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 4.4.8 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานขยายพันธุ์ ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ในเรือนเพาะชำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปประดับตกแต่งสถานที่ และงานประเพณีต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม
2. งานตกแต่งและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
3. งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารเรือนเพาะชำ และอาคารประกอบให้แข็งแรง สวยงาม
4. งานประมาณราคาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการตกแต่งสถานที่
5. ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ รวมทั้งการผลิตสารบำรุงพืช
7. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย ปัจจัยการผลิตวัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มความสวยงามของพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
8. ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
9. ควบคุมตรวจสอบพันธุ์ไม้ วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
10. งานวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
11. งานประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
12. รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
13. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
15. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร แก่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.4.9 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดตกแต่งสวนหย่อม เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่าอยู่และสวยงาม
2. จัดทำเรือนเพาะชำ หรือค้นคว้าทดลองต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์และด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
5. งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่ในสวนสาธารณะให้พร้อมในการให้บริการประชาชน
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะทางด้านเกษตรเบื้องต้นและด้านสวนสาธารณะตลอดจนให้คำแนะนำและเผยแพร่วิชาการเกษตร
7. งานบำรุงรักษา ตัดตกแต่งต้นไม้ตามริมถนน ลานหญ้า สนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไปหรืออนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไป-มา
8. งานวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
9. อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริมเผยแพร่ด้านการเกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะแก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
10. ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรักการปลูกต้นไม้
11. ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png4.png9.png2.png7.png1.png
วันนี้521
เมื่อวานนี้1395
อาทิตย์นี้1916
เดือนนี้3060
รวม649271

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ