" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลนครอุบลราชธานี

ชื่อหน่วยงาน  สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

คำชี้แจง      แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับหน่วยงานเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.  2566  จึงขอความร่วมมือจากท่านในประเมินข้อมูลตามการปฏิบัติงานจริง และขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่าน มา ณ ที่นี้       

ปัจจัยเสี่ยง : ด้านกลยุทธ์ Strategic (S)

ปัจจัยเสี่ยง : ด้านการดำเนินงาน (Operation : O)

ปัจจัยเสี่ยง : ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance (C )

ปัจจัยเสี่ยง : ด้านการบริหารความรู้ Knowledge Management (K)