" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

     รายงานผลการปฏิบัติงาน
       เทศบาลนครอุบลราชธานี
        ปี พ.ศ. 2564 - 2565