" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลโครงสร้างการ

โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 
สาระสำคัญ

         เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 

1. ชื่อโครงการ

        1. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 10

          2. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 12

          3. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 14

          4. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 8

          5. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 11

          6. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนนิคมสายกลาง

           7. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบูรพาใน 3

           8. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนอุปลีสาน-ถนนราชธานี) 2 ฝั่ง

           9. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 24)

          10. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 15

          11. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 17

           12. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอุบล-ตระการ 3.3

          13. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยราษฎร์บำรุง (ข้างบ้านเลขที่53/1)  

          14. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 23

           15. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอุบล-ตระการ 3.2

          16. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอุบล-ตระการ 3

          17. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแยกถนนราษฎร์บำรุง (ข้างบ้านเลขที่29)

          18. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอุบล-ตระการ 1.2

          19. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอุบล-ตระการ 1

          20. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยพโลชัย 6

          21. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10/1 (ข้างบ้านเลขที่ 138)

          22. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแยกซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 73)

          23. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแยกซอยชยางกูร 21 (ข้างบ้านเลขที่ 158/1)

          24. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 42.1

ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน - ธันวาคม 2566