พิธีอันเชิญเทียนพระราชทาน

 

ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

 

S 10559517

S 10559506 

S 10559508

S 10559515

652969

S 10559514