IMAGE พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖
Tuesday, 23 May 2023
    พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี... Read More...
IMAGE วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
Monday, 24 April 2023
    วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖   Read More...
IMAGE ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖
Friday, 21 April 2023
  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖       Read More...
IMAGE อบรมสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Tuesday, 14 February 2023
    อบรมสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายอาชีพ... Read More...

 

เกษียณ สำราญ เทศบาลนครอุบลราชธานี

 

30 กันยายน 2565

 

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 2

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 18

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 1

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 0

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 3

 

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 4

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 7

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 9

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 10

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 15

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 5

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 16

 LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 17

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 14

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 11

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 8

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 12

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 13