พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

S 18251790

S 18251789

S 18251791

S 18251787

LINE ALBUM ตกบาตรแดสมเดจพระเจาลกเธอ เจาฟ