IMAGE อบรมสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Tuesday, 14 February 2023
    อบรมสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายอาชีพ... Read More...
IMAGE งานสารบรรณ การทำลายเอกสาร
Tuesday, 14 February 2023
  งานสารบรรณ การทำลายเอกสาร       Read More...
IMAGE สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
Wednesday, 04 January 2023
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖   Read More...

 

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

S 18251790

S 18251789

S 18251791

S 18251787

LINE ALBUM ตกบาตรแดสมเดจพระเจาลกเธอ เจาฟ