ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การเข้ารับตรวจประเมินด้านการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง

โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2565

 

LINE ALBUM 023365

LINE ALBUM 23365

LINE ALBUM 123365

LINE ALBUM 323365

LINE ALBUM 523365

LINE ALBUM 623365