การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565

 

581947

581948

582056

582057

LINE ALBUM 27465 LPA 2

LINE ALBUM 27465 LPA 1

LINE ALBUM 27465 LPA