เขตเลือกตั้งที่ 1
คะแนน
  หมายเลข 1
 บัวหลวง อาษาพล
 4,911
  หมายเลข 2
 นงนุช จิรันตกาล
 4,795
  หมายเลข 3
 ช่อผกา โชควิวัฒนวนิช
 4,576
  หมายเลข 4
 ศักดิ์ปภณ ภูขามคม
 4,466
  หมายเลข 5
 วิจิตร ไขแสง
 4,422
  หมายเลข 6
 วิเศษ ปากหวาน
 4,305

  หมายเลข 7
 คนึงนิต จันทวรี
 2,933
  หมายเลข 8
 ปรียาภัสสร์ พรรณดวงเนตร
 2,896
  หมายเลข 9
 ภัสราภรณ์ ถนอมสิงห์
 2,845
  หมายเลข 11
 สมานมิตร แก้วพรหม
 2,644
  หมายเลข 10
 อดิศร์ กุลวงศ์
 2,559
  หมายเลข 12
 นิ่มนวล ศิริไชยเนตร
 2,448
  หมายเลข 13
 เสฎฐพล หล้าสา
 248
  หมายเลข 15
 ศรัญญู ศรีทาบุตร
 188
  หมายเลข 16
 อรรณพ วรรณวงศ์
 175
  หมายเลข 18
 บัณฑิต ตรีรัตน์วิชชา
 135
  หมายเลข 17
 เอกพล พันธ์นิพนธ์
 126
  หมายเลข 19
 ขจร ศรีทาบุตร
 118

เขตเลือกตั้งที่ 2
คะแนน
  หมายเลข 1
 วรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา
 4,748
  หมายเลข 2
 ปฏิมาพร จงรักษ์
 4,634
  หมายเลข 3
 ปรเมศร์ ศริพันธุ์
 4,488
  หมายเลข 4
 ณัฐวุฒิ ทองเถาว์
 4,435
  หมายเลข 5
 พิทักษ์พล ตันติสกล
 4,371
  หมายเลข 6
 พชร โหตระไวศยะ
 4,299

  หมายเลข 7
 ภานุ กิจตรงศิริ
 3,119
  หมายเลข 8
 สุชาติ พันธ์ธุม
 2,978
  หมายเลข 9
 ชิษณุพงศ์ กิตติวงศ์วิศาล
 2,929
  หมายเลข 11
 ยศวัจน์ ทานให้
 2,772
  หมายเลข 10
 สุภาพ สงครามมา
 2,722
  หมายเลข 12
 สมบัติ แววศรี
 2,618
  หมายเลข 13
 ไพศาล พูลศรี
 217
  หมายเลข 14
 ปัษชัย ชาติอิศรานุวัฒน์
 206
  หมายเลข 16
 กฤตภัค โพธิ์ทา
 153

เขตเลือกตั้งที่ 3
คะแนน
  หมายเลข 2
 วิรงรอง วิทยะ
 4,671
  หมายเลข 1
 จารึก หาพันนา
 4,645
  หมายเลข 3
 เจษฏา โควสุรัตน์
 4,460
  หมายเลข 4
 ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์
 4,341
  หมายเลข 5
 ภคพล คูณผล
 4,319
  หมายเลข 6
 ปวริศร์ ไชยยศ
 4,223

  หมายเลข 7
 อมรรัตน์ สุรินทร์ศิริรัฐ
 3,111
  หมายเลข 8
 สมชัย โกศัลวิตร์
 3,091
  หมายเลข 9
 พิมพ์อารยา ไตรรัตนาภิกุล
 3,052
  หมายเลข 10
 ไพศาล นิลเปรม
 2,947
  หมายเลข 11
 อุเทศฑ์ ทองใส
 2,887
  หมายเลข 12
 ธีระพงษ์ เก็บเงิน
 2,852
  หมายเลข 13
 กฤตยา วงษ์ตันฮวด
 183
  หมายเลข 14
 เพิ่มศักดิ์ พูลศรี
 147
  หมายเลข 15
 พศิน โภคพันธ์
 140
  หมายเลข 16
 ยุทธศักดิ์ พบลาภ
 84

เขตเลือกตั้งที่ 4
คะแนน
  หมายเลข 1
 ต้นข้าว ตังคโณบล
 5,267
  หมายเลข 2
 อริสรา โชควิวัฒนวนิช
 5,192
  หมายเลข 3
 พิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล
 4,837
  หมายเลข 5
 วงศกร บุญดาว
 4,749
  หมายเลข 4
 พงศ์พิชญ์ มูลสาร
 4,725
  หมายเลข 6
 สุรางค์ พรหมประพันธ์
 4,557

  หมายเลข 7
 เชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา
 3,215
  หมายเลข 8
 สันติชัย ปั้นทอง
 3,200
  หมายเลข 9
 ประสาทชัยรุ่งรือง บรรพตาธิ
 3,181
  หมายเลข 12
 เกรียงศักดิ์ สายโสภา
 3,049
  หมายเลข 10
 วิษณุ ยิ่งยง
 3,044
  หมายเลข 11
 วิจิตรา ภักดีโต
 2,969
  หมายเลข 16
 อนงนาฏ ชูกลิ่น
 185
  หมายเลข 13
 กิติพัฒน์ สิทธิจินดา
 180
  หมายเลข 14
 วิสารัช สาสสีดา
 161
  หมายเลข 15
 อรรคชัย ทองเต็ม
 140
  หมายเลข 17
 นิธิศ บุญผล
 138
  หมายเลข 18
 ศราวุธ เมฆทับ
 135
  หมายเลข 19
 ธนศักดิ์ ทีปต์ฐานพัฒน์
 102