ระบบจองคิว ออนไลน์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

ช่วงเวลาการจอง

วันที่ ประเภทงาน
จำนวนคิวจอง สถานะ
จำนวนคิวจอง สถานะ
จำนวนคิวจอง สถานะ
จำนวนคิวจอง สถานะ

รายละเอียดของผู้จอง

                 ชื่อ                           นามสกุล        
หมายเลขบัตรประชาชน             ที่อยู่