" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ผด.01)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถุิ่น กิจกรรม และงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ผด.02)

        บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้ว) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
       พ.ศ.2566 (แบบ ผด. 02)

       บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หน่วยงานอื่นๆ)

      บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      (หน่วยงานอื่นๆ) (แบบ ผด.02)