" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลโครงสร้างการ

โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
 
สาระสำคัญ

อาคารดังกล่าวได้ปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นสถานที่ทำงานให้กับพนักงานเทศบาล และเป็นสถานที่บริการให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ มุ่งให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย    

จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) เพื่อให้เป็น

อาคารอารยสถาปัตย์ ในการใช้งานและการบริการประชาชนอย่างเท่าเทียม

ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน   มิถุนายน  2566